Tepui Toucanet

Aulacorhynchus whitelianus - Toucanet de Whitely