Western Parotia

Parotia sefilata - Paradisier sifilet