árgus lappantyú

Eurostopodus argus - Engoulevent argus