ausztrál törpesas

Hieraaetus morphnoides - Aigle nain