feketefülű gébicstimália

Pteruthius melanotis - Allotrie à gorge marron