haiti smaragdkolibri

Chlorostilbon swainsonii - Émeraude d'Hispaniola