hegyi gezerigó

Oreoscoptes montanus - Moqueur des armoises