jávai bambuszharkály

Sasia abnormis - Picumne roux