kardszárnyú kotinga

Lipaugus uropygialis - Piauhau à faucilles