kontyos csillagosgalamb

Gallicolumba tristigmata - Gallicolombe tristigmate