madagaszkári bozótkakukk

Centropus toulou - Coucal toulou