Puerto Rico-i lappantyú

Antrostomus noctitherus - Engoulevent de Porto Rico