szalagos bozótposzáta

Bradypterus carpalis - Bouscarle à ailes blanches