szigeti gerle

Streptopelia bitorquata - Tourterelle à double collier