Agrobate du Kalahari

Cercotrichas paena - Kalahari Scrub Robin