Colibri hirondelle

Eupetomena macroura - Swallow-tailed Hummingbird