Émeraude d'Hispaniola

Chlorostilbon swainsonii - Hispaniolan Emerald

Émeraude d'Hispaniola
♂ adulte
Émeraude d'Hispaniola
♂ adulte