Gobemouche de Hodgson

Ficedula hodgsonii - Slaty-backed Flycatcher