Moqueur des armoises

Oreoscoptes montanus - Sage Thrasher