Souimanga de Newton

Anabathmis newtonii - Newton's Sunbird

Souimanga de Newton
adulte
Souimanga de Newton
immature
Souimanga de Newton
adulte
Souimanga de Newton
adulte
Souimanga de Newton