Tyran diadème

Conopias albovittatus - White-ringed Flycatcher