Tourterelle des bois - Streptopelia turtur
Turtle Dove

Tourterelle des bois © Christian Kerihuel

© Christian Kerihuel - 1996-2015 Oiseaux.net

Oiseaux :: Photographes :: Christian Kerihuel

«     »
    »