Mongolian Lark
Monk Parakeet
Montagu's Harrier
Montane Foliage-gleaner
Montane White-eye
Montane Woodcreeper
Moorland Chat
Morepork
Mottled Spinetail
Mountain Bulbul
Mountain Buzzard
Mountain Masked Apalis
Mountain Mouse-warbler
Mountain Oriole
Mountain Owlet-nightjar
Mountain Peltops
Mountain Pipit
Mountain Swiftlet
Mountain Wagtail
Mountain Wheatear