02/16 Cormoran de Vieillot
02/16 Garrulaxe à collier
02/16 Garrulaxe à collier
02/16 Garrulaxe à collier
02/16 Géopélie zébrée
02/16 Pouillot de Schwarz
02/16 Garrulaxe à plastron
02/16 Garrulaxe à plastron
02/16 Gobemouche de Tickell
02/16 Gobemouche de Tickell
02/16 Gobemouche de Tickell
02/16 Gobemouche de Tickell
02/16 Garrulaxe à plastron
02/16 Bulbul flavescent
02/16 Bulbul flavescent
02/16 Bulbul pâle
02/16 Bulbul d'Oberholser
02/16 Bulbul d'Oberholser
02/16 Bulbul de Finlayson
02/16 Bulbul de Finlayson
02/16 Bulbul cap-nègre
02/16 Bulbul à huppe noire
02/16 Bulbul cap-nègre
02/16 Bulbul de Finlayson