Martinet à collier blanc
Martinet à collier interrompu
Martinet à collier interrompu
Salangane soyeuse
Salangane soyeuse
Salangane soyeuse
Salangane soyeuse
Salangane soyeuse
Salangane soyeuse
Salangane soyeuse
Salangane de Malabar
Salangane de Malabar
Salangane à croupion blanc
Salangane à croupion blanc
Salangane à croupion blanc
Salangane à croupion blanc
Salangane de Vanikoro
Salangane de Vanikoro
Salangane de Vanikoro
Salangane de Vanikoro
Salangane de Vanikoro
Salangane de Vanikoro
Salangane de Vanikoro
Salangane à nid blanc