Stripe-tailed Hummingbird - Eupherusa eximia
Colibri à épaulettes

Stripe-tailed Hummingbird

  • Colibrí Colirrayado
  • Streifenschwanzeupherusa
  • Eupherusa eximia
  • Apodiformes

Copy forbidden without prior authorization. © Richard et Diane Fournier

About oiseaux.net | Nous aider | Legal Notice | Sources | Contact
Updated on 2016/11/28 03:11:32 © 1996-2016 Oiseaux.net