Stripe-tailed Hummingbird - Eupherusa eximia
Colibri à épaulettes

Stripe-tailed Hummingbird

  • Colibrí Colirrayado
  • Streifenschwanzeupherusa
  • Eupherusa eximia
  • Apodiformes

Copy forbidden without prior authorization. © Richard et Diane Fournier

About oiseaux.net | Nous aider | Legal mentions | Sources | Contact
Updated on 2016/10/18 03:11:33 © 1996-2016 Oiseaux.net