Deignan's Prinia

Prinia polychroa - Prinia des montagnes

Prinia des montagnes
adult
Prinia des montagnes
adult