tahiti csillagosgalamb

Alopecoenas erythropterus - Gallicolombe érythroptère