Zostérops de Maurice

Zosterops mauritianus - Mauritius Grey White-eye