Plain Prinia - Prinia inornata
Prinia simple

Plain Prinia

Sultanpur Bird Sanctuary, near Delhi on 14 Aug, 2005.

  • Prinia sencilla
  • Schlichtprinie
  • Prinia inornata
  • Passeriformes

Copy forbidden without prior authorization. © Devashish Deb

About oiseaux.net | Nous aider | Legal mentions | Sources | Contact
Updated on 2016/09/04 03:11:30 © 1996-2016 Oiseaux.net