Chestnut-backed Thrush

Geokichla dohertyi - Grive de Doherty