Golden-cheeked Woodpecker

Melanerpes chrysogenys - Pic élégant

Pic élégant
♂ adult
Pic élégant
Pic élégant
Pic élégant