Japanese Thrush

Turdus cardis - Merle du Japon

Merle du Japon
♂ adult
Merle du Japon
♀ adult
Merle du Japon
♂ subadult
Merle du Japon
juvenile
Merle du Japon
♂ adult
Merle du Japon
immature