Sao Tome Green Pigeon

Treron sanctithomae - Colombar de Sao Tomé

Colombar de Sao Tomé
adult
Colombar de Sao Tomé
adult