Stygian Owl

Asio stygius - Hibou maître-bois

Hibou maître-bois
adult
Hibou maître-bois
adult