Tufted Tit-Tyrant

Anairetes parulus - Taurillon mésange

Taurillon mésange
adult
Taurillon mésange
adult
Taurillon mésange
adult
Taurillon mésange
adult
Taurillon mésange
adult
Taurillon mésange
adult plum. breeding
Taurillon mésange
adult plum. breeding
Taurillon mésange
adult
Taurillon mésange
adult
Taurillon mésange
adult
Taurillon mésange
adult
Taurillon mésange
adult
Taurillon mésange
adult
Taurillon mésange
adult