White-bellied Erpornis

Erpornis zantholeuca - Yuhina à ventre blanc

Yuhina à ventre blanc
adult
Yuhina à ventre blanc
adult
Yuhina à ventre blanc
adult
Yuhina à ventre blanc
adult
Yuhina à ventre blanc
adult