White-chinned Prinia

Schistolais leucopogon - Prinia à gorge blanche

Prinia à gorge blanche
adult
Prinia à gorge blanche
adult
Prinia à gorge blanche
adult
Prinia à gorge blanche
adult
Prinia à gorge blanche
adult
Prinia à gorge blanche
adult
Prinia à gorge blanche
adult
Prinia à gorge blanche
adult