Cyornis whitei

Cyornis whitei - Gobemouche de White

Gobemouche de White
adult
Gobemouche de White
adult
Gobemouche de White
Second
Gobemouche de White
adult
Gobemouche de White
adult
Gobemouche de White
adult
Gobemouche de White
adult
Gobemouche de White
adult
Gobemouche de White
adult
Gobemouche de White
adult
Gobemouche de White
Second
Gobemouche de White
adult
Gobemouche de White
adult
Gobemouche de White
adult
Gobemouche de White
adult
Gobemouche de White
adult