fekete vitézsas

Spizaetus tyrannus - Aigle tyran

Aigle tyran
adult
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
immature
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
subadult
Aigle tyran
subadult
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
adult
Aigle tyran
adult