Chevalier des Touamotou

Prosobonia parvirostris - Tuamotu Sandpiper

Chevalier des Touamotou
adulte
Chevalier des Touamotou
1ère année
Chevalier des Touamotou
adulte
Chevalier des Touamotou
juvénile
Chevalier des Touamotou
adulte
Chevalier des Touamotou
adulte
Chevalier des Touamotou
juvénile
Chevalier des Touamotou
1ère année
Chevalier des Touamotou
adulte
Chevalier des Touamotou
adulte
Chevalier des Touamotou
adulte
Chevalier des Touamotou
adulte
Chevalier des Touamotou
adulte
Chevalier des Touamotou
1ère année
Chevalier des Touamotou
adulte
Chevalier des Touamotou
adulte
Chevalier des Touamotou
adulte
Chevalier des Touamotou
immature
Chevalier des Touamotou
adulte