Dendrocygne d'Eyton

Dendrocygna eytoni - Plumed Whistling Duck

Dendrocygne d'Eyton
adulte
Dendrocygne d'Eyton
adulte
Dendrocygne d'Eyton
adulte plum. nuptial
Dendrocygne d'Eyton
adulte
Dendrocygne d'Eyton
adulte
Dendrocygne d'Eyton
adulte
Dendrocygne d'Eyton
adulte
Dendrocygne d'Eyton
adulte
Dendrocygne d'Eyton
adulte
Dendrocygne d'Eyton
adulte
Dendrocygne d'Eyton
adulte
Dendrocygne d'Eyton
adulte
Dendrocygne d'Eyton
adulte plum. nuptial
Dendrocygne d'Eyton
adulte