Fourmilier manikup

Pithys albifrons - White-plumed Antbird

Fourmilier manikup
adulte
Fourmilier manikup
adulte
Fourmilier manikup
juvénile
Fourmilier manikup
adulte
Fourmilier manikup
juvénile
Fourmilier manikup
adulte
Fourmilier manikup
adulte
Fourmilier manikup
adulte
Fourmilier manikup
adulte
Fourmilier manikup
adulte
Fourmilier manikup
adulte
Fourmilier manikup
adulte
Fourmilier manikup
juvénile
Fourmilier manikup
juvénile
Fourmilier manikup
immature
Fourmilier manikup
adulte
Fourmilier manikup
adulte
Fourmilier manikup
immature
Fourmilier manikup
adulte
Fourmilier manikup
immature
Fourmilier manikup
immature