Gobemouche chocolat

Melaenornis chocolatinus - Abyssinian Slaty Flycatcher

Gobemouche chocolat
adulte
Gobemouche chocolat
adulte
Gobemouche chocolat
adulte
Gobemouche chocolat
adulte
Gobemouche chocolat
adulte
Gobemouche chocolat
adulte
Gobemouche chocolat
adulte
Gobemouche chocolat
adulte
Gobemouche chocolat
juvénile