Loriot d'Europe

Oriolus oriolus - Eurasian Golden Oriole

Loriot d'Europe
Loriot d'Europe
♂ adulte
Loriot d'Europe
♂ adulte
Loriot d'Europe
♂ adulte
Loriot d'Europe
♂ adulte
Loriot d'Europe
♂ adulte
Loriot d'Europe
♂ adulte
Loriot d'Europe
♂ adulte
Loriot d'Europe
♂ adulte
Loriot d'Europe
♂ adulte
Loriot d'Europe
♀ adulte
Loriot d'Europe
♂ adulte
Loriot d'Europe
♂ adulte
Loriot d'Europe
Loriot d'Europe
adulte
Loriot d'Europe
Loriot d'Europe
♂ adulte
Loriot d'Europe
♂ juvénile
Loriot d'Europe
♀ adulte
Loriot d'Europe
♂ adulte
Loriot d'Europe
♀ adulte plum. nuptial
Loriot d'Europe
♀ adulte plum. nuptial
Loriot d'Europe
♂ adulte plum. nuptial
Loriot d'Europe
♂ adulte plum. nuptial
Loriot d'Europe
Loriot d'Europe
Loriot d'Europe
Loriot d'Europe
Loriot d'Europe
♂ adulte
Loriot d'Europe
♂ adulte