Prinia des montagnes

Prinia polychroa - Deignan's Prinia

Prinia des montagnes
adulte
Prinia des montagnes
adulte