Sarcelle tachetée

Anas flavirostris - Yellow-billed Teal

Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte
Sarcelle tachetée
adulte