Tadorne radjah

Radjah radjah - Raja Shelduck

Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
immature
Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
adulte plum. nuptial
Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
adulte
Tadorne radjah
adulte