Tourterelle des bois

Streptopelia turtur - European Turtle Dove

Tourterelle des bois
adulte plum. nuptial
Tourterelle des bois
juvénile
Tourterelle des bois
adulte plum. nuptial
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte plum. nuptial
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte plum. nuptial
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte plum. nuptial
Tourterelle des bois
adulte plum. nuptial
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte plum. nuptial
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte
Tourterelle des bois
adulte plum. nuptial
Tourterelle des bois
adulte plum. internuptial
Tourterelle des bois
adulte plum. nuptial
Tourterelle des bois
juvénile